غزل میرزایی

درباره درمانگر

غزل میرزایی

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1396 - 1398 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی آزاد گرمسار
دکتری روانشناسی سلامت

رویکرد درمانی

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
روان پویشی فشرده کوتاه مدت دوانلو distdp
02122476041