سبا ابراهیم پور

درباره درمانگر

سبا ابراهیم پور

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1399 کارشناسی روانشناسی گیلان
1402 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی محقق اردبیلی

سوابق پژوهشی

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
1402 مدل‌یابی علی وسواس مرگ در پرستاران بر اساس اضطراب سلامت و استرس ادراک شده با نقش میانجی تنظیم هیجان
1402 پیش بینی وسواس مرگ بر اساس تنظیم هیجان و احساس تنهایی در پرستاران
پیش بینی وسواس مرگ بر اساس اضطراب سلامت و استرس ادراک شده در پرستاران
02122476041