پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ

فرم کوتاه پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ (FMI-SF) به طور گسترده‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است. بوچهلد و همکاران فرم اولیه وپرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ که شامل ۳۰ سوال بود را طراحی کردند. بعدها فرم کوتاه ۱۴ گویه که برای استفاده در جمعیت عمومی مناسب‌تر است توسط والاچ و همکاران طراحی شد. فرم کوتاه برای افرادی که با اصول بودیسم آشنایی ندارند و در واقع به آنها گروه‌هایی عمومی می‌گوییم مناسب‌تر است. 

 
بیشتر بخوانید:  نتیجه مقیاس احساس تنهایی (UCLA)
02122476041