پرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه افسردگي بك بـه طـور گسترده‌اي براي ارزيابي شدت افسردگي در بيماران با تشخيص روانپزشكي و همچنـين بـراي بيماريـابي در جمعيـت بهنجار، به كار گرفته شده است. پرسشنامه افسردگي بك به منظور سنجش بازخوردها و نشانه‌هاي فراوانـي كـه بيمـاران افسـرده نشـان مـي‌دهنـد، ساخته شده است در جريان روان درماني بك مشاهده منظمي ترتيب داد و نشـانه‌هـا و نگـرشهـاي مشـخص بيمـاران افسرده را ثبت كرد. او گروهي از نشانه‌ها و نگرشها را كه مختص افسردگي بودنـد. همسـان بـا توصـيفهـاي منـابع روانپزشكي افسردگي بودند، انتخاب كرد. از اين طريق ۲۱ نشانه و نگرش شناسايي شدند و هر كدام به وسـيله ۴ يـا ۵ جمله كوتاه براساس شدت تنظيم شدند. ارزش عدد صفر تا سه براي هر جمله، نشان دهنده شدت درجه تعيـين شـده است. اين مواد و وزنهاي آنها به طور منطقي انتخاب شدند.
بیشتر بخوانید:  نتیجه آزمون ها
02122476041