پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر ابزاری برای اندازه گیری اضطراب مربوط به مرگ بوده که بیشترین کاربرد را در نوع خود داشته است. این مقیاس ، پرسشنامه ای خود اجرایی متشکل از پانزده سوال بلی – خیر است . این پرسشنامه توسط رجبی و بحرانی (1380 )به فارسی برگردانده شده است.

بیشتر بخوانید:  پرسشنامه احساس مثبت به همسر
02122476041