پرسشنامه احساس مثبت به همسر

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

 
 

پرسشنامه احساس مثبت به همسر یک ابزار ۱۷ سوالی است که برای اندازه گیری عواطف مثبت یا عشق به همسر شناخته شده است. این ابزار، اثر تماس ، تنها بودن با همسر ، بوسیدن و «نزدیک هم نشستن» را بر همسر می سنجد.

لطفا به هر سوال با انتخاب بهترین نمره ای که نشان دهنده احساس کلی شما در چندماه گذشته است ، پاسخ دهید . برای هر سوال فقط یک نمره انتخاب کنید .
بیشتر بخوانید:  پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ- 28)
02122476041