عزت نفس روزنبرگ

مقیاس عزت نفس روزنبرگ (۱۹۶۵) عزت نفس کلی و ارزش شخصی را اندازه می گیرد. این مقیاس شامل ۱۰ عبارت کلی است که میزان رضایت از زندگی و داشتن احساس خوب در مورد خود را می سنجد. به نظر بورنت و رایت (۲۰۰۲) مقیاس عزت نفس روزنبرگ (SES) یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه‌گیری عزت نفس بوده و مقیاس معتبری در نظر گرفته می شود زیرا برای عزت نفس از مفهومی مشابه با مفهوم ارائه شده در نظریه‌های روان شناختی درباره «خود» استفاده می کند. SESبه منظور ارائه یک تصویر کلی از نگرش های مثبت و منفی درباره خود به وجود آمده است (روزنبرگ، ۱۹۷۹؛ به نقل از بورنت و رایت، ۲۰۰۲).این مقیاس ضریب همبستگی بالاتری نسبت به پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (SEI) دارد و در سنجش سطوح عزت نفس روایی بالاتری دارد.

بیشتر بخوانید:  نتیجه پرسشنامه احساس مثبت به همسر
02122476041