آزاده مقتدایی

درباره درمانگر

آزاده مقتدایی

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1391 کارشناسی رودهن
1395 کارشناسی ارشد گرمسار

سوابق شغلی

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
1386-1391 مدرسه اتیسم آیین مهرورزی معلم - درمانگر
1391-1393 مرکز 123 مداخله در بحران بهزیستی روانشناس و مربی
1396 - 1400 گروه درمان چاقی باراکا مدرس - مدیر و مشاور
1400 تا کنون مطب روانشناس
 

سوابق پژوهشی

عنوان پژوهش سال انجام
ارائه نشده است نا مشخص
02122476041